Cadastru

Cadastru apartament

în cadastru

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unei unități individuale (recepție cadastrală și înscriere în cartea funciară pentru apartament) sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract plata în rate, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, dovadă achitării integrale, etc.); declarație pentru netranscrierea actelor (în cazul în care actele nu au fost transcrise în registrul de inscripțiuni și transcripțiuni trebuie facută această declarație notarială); fotocopie schiță apartament (dupa caz); certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale); copie a cărții funciare colective a blocului (se obține de la biroul de carte funciară); fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice; Taxele OCPI și termenele pentru cadastrul și intabularea unui apartament sunt urmatoarele:

Continuă

Cadastru teren

în cadastru

Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unui imobil teren sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate în copie legalizată (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.); certificat de atestare fiscală în original (de la direcția de taxe și impozite locale); scoatere din circuitul agricol în fotocopie (daca este cazul); adresa de număr poștal în copie legalizată (dacă este cazul); fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;Pentru întocmirea documentației de primă înregistrare a unei unități individuale (recepție cadastrală și înscriere în cartea funciară pentru apartament) sunt necesare următoarele acte:

Continuă

Alipire terenuri

în cadastru

Pentru întocmirea documentației de comasare a două sau mai multe terenuri sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate în fotocopie pentru fiecare lot în parte (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.); certificat de urbanism în original (se obține de la Primăria Locală); extras de carte funciară în original pentru fiecare lot în parte - se obține de la biroul de carte funciară; fotocopie documentație cadastru pentru fiecare lot în parte (în cazul în care unul din terenuri nu are cadastru click aici) fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice; Taxele OCPI și termenele pentru comasare a două sau mai multe imobile sunt următoarele:

Continuă

Cadastru construcţii

în cadastru

Pentru actualizarea unui număr cadastral existent cu construcţie nouă sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiţă punere în posesie, etc.); autorizaţie de construire în copie legalizată; proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în copie legalizată; certificat de atestare fiscală în original în care să apară înscrisă construcţia şi valoarea de impunere a acesteia (se obţine de la direcţia de taxe şi impozite locale); scoatere din circuitul agricol în fotocopie (dacă este cazul); adresa de număr postal în copie legalizată (dacă este cazul); fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice; Taxele OCPI şi termenele pentru actualizarea cu construcţie nouă:

Continuă

Apartamentare

în cadastru

Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale. Apartamentarea se realizează în 3 etape: recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare; întocmirea actului de apartamentare în formă autentică la notariat; înscrierea actului de apartamentare în cartea funciară.

Continuă

Repoziționare

în cadastru

Repoziționarea este operațiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziționat greșit în planul cadastral care se efectuează prin rotație, translație sau modificarea geometriei imobilului. Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară. Aceasta operațiune se poate face atât din oficiu, de către inspectorul Ocpi dar și la cererea persoanelor interesate, documentația fiind întocmită de persoana autorizată.

Continuă

Cadastru edilitar

în cadastru

Realizăm documentații topografice pentru următoarele tipuri de rețele edilitare: rețeaua de alimentare cu apă (potabilă si de întreținere a spațiilor verzi); rețeaua de canalizare pentru apele menajere și pluviale (rețeaua stradală exterioară și colectoarele, canale deversoare, etc.); rețeaua de gaze naturale (conducte de transport, stații de predare, rețea de distribuție, conducte de bransament, posturi de reglare, etc.); rețeaua de termoficare (conducte magistrale, rețea de distribuție, robineți, vane, ventile de aerisire sau golire, etc.

Continuă

Cadastru forestier

în cadastru

Realizăm măsurători de specialitate în domeniul forestier: ridicări topografice necesare întocmirii planurilor cadastrale pentru amenajamentele silvice; evidențelor cadastrale ale fondului forestier; cartarea pădurilor și descrieri parcelare; descriere economică a fondului forestier; indicații asupra vegetației cuprinse în amenajament (stabilirea speciilor de arbori, vârsta arborilor, înalțimea acestora. Prin cadastrul fondului forestier (sau fondului silvic) se realizează evidența și inventarierea sistematică a terenurilor cu destinație forestieră, din punct de vedere tehnic, economic și juridic, în cadrul amenajamentelor silvice din fiecare teritoriu administrativ.

Continuă

Dezlipiri terenuri

în cadastru

Pentru întocmirea documentației de dezmembrare a unui imobil în două sau mai multe loturi sunt necesare următoarele acte: acte de proprietate in fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.); certificat de urbanism în original (în cazul în care dezmembrarea se face în 3 sau mai multe loturi) - se obține de la Primăria Locală; extras de carte funciară în original - se obține de la biroul de carte funciară; fotocopie documentație cadastru (în cazul în care terenul nu are cadastru click aici) fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice; Taxele OCPI și termenele pentru dezmembrarea unui imobil în două sau mai multe loturi sunt următoarele:

Continuă